h
17 november 2016

Strikte voorwaarden aan cameratoezicht

Foto: SP
Er moeten strikte voorwaarden gesteld worden aan het voornemen om ook in woongebieden cameratoezicht in te zetten. SP, D66, GroenLinks en Volkspartij Breda zullen daartoe tijdens de raadsvergadering van donderdag een wijziging indienen op het voorstel om de burgemeester verregaande bevoegdheden te geven. "Wanneer we die voorwaarden nu niet stellen, geven we de burgemeester carte blanche", zegt initiatiefnemer en SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist omdat veel partijen het erover eens zijn dat cameratoezicht in woongebieden als ultimum remedium gezien dient te worden, moeten we nu als gemeenteraad aangeven waar voor ons de grens ligt!"

Lees verder
14 november 2016

De SP is terug in Etten-Leur

Foto: SP
De SP was zaterdag 12 november op stap in Etten-Leur. Als echte socialisten konden ze niet anders dan starten in de Roemerstraat en de Rode Poort in de wijk Banakkers. Een oude wijk, waar de mensen met wie ze in gesprek gingen aangaven daar prettig te wonen. Ook stond het actieteam van de SP met de SP-caravan op het Winkelcentrum. Ze deelden daar flyers uit en verzamelden steunbetuigingen voor het Nationaal ZorgFonds. SP-voorzitter Michel Verschuren is tevreden: “Het is lang geleden dat de SP op pad ging in Etten-Leur, we werden warm ontvangen door de mensen en haalden tachtig steunbetuigingen op. Een mooie score!”Lees verder
13 november 2016

Themabijeenkomst Nationaal ZorgFonds in Geeren-Noord

Foto: SP
Donderdag 17 november organiseert het Nationaal ZorgFonds een informatie- en discussieavond. Het betreft de eerste avond van een reeks bijeenkomsten. Michel Verschuren, initiatiefnemer en tevens afdelingsvoorzitter van SP Breda, is trots: “Fijn dat we deze eerste avond kunnen en mogen organiseren in Buurthuis Geeren-Noord. Op deze eerste avond lichten wij toe hoe het Nationaal ZorgFonds de zorgverzekeraars af wil schaffen en wil bouwen aan een sociaal zorgstelsel, zonder eigen risico wat een boete is op ziek zijn!”Lees verder
11 november 2016

Unanieme raad steunt voorstel Kinderlintjes

Foto: SP
Een unanieme raad heeft donderdagavond ingestemd met het voorstel van SP Breda om jaarlijks kinderen in het zonnetje te zetten die een bijzondere prestatie hebben geleverd of zich maatschappelijk inzetten. Ook het College van B&W was enthousiast en kwam direct met het plan om naast kinderlintjes ook een kinderburgemeester aan te stellen. “Een leuke aanvulling maar over de precieze invulling gaan we het binnenkort nog hebben als raad”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Het is hoe dan ook een mooie stap richting het op de kaart zetten van Breda als kindvriendelijke stad!”Lees verder
11 november 2016

Breda gaat hoogte eigen bijdragen tegen licht houden

Foto: SP
Breda gaat de hoogte van de eigen bijdragen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) tegen het licht houden. Een motie van SP Breda die daartoe opriep werd donderdagavond door een unanieme raad aangenomen. Gemeenten voeren sinds 2015 zorgtaken uit die voorheen door het rijk werden geregeld. Omdat zij voor deze zogeheten ‘decentralisaties’ ook minder geld kregen, is er de mogelijkheid om eigen bijdragen van inwoners te vragen. “In 2015 bleven er echter miljoenen over op zorg”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Tijd dus om te kijken naar de hoogte van die eigen bijdragen. Wij hoeven als stad natuurlijk geen winst te maken ten koste van mensen die zorg nodig hebben!”

Lees verder
11 november 2016

College: 38 miljoen over op zorg onjuist

Foto: SP
Breda heeft in 2015 niet 38 miljoen over gehouden op zorg, maar 16 miljoen zoals ook al in de Jaarrekening 2015 was gepresenteerd. Dat zei wethouder Paul de Beer (financiën, D66) in antwoord op vragen van SP Breda tijdens de raadsvergadering van donderdag.  Er is inmiddels contact met het ministerie van binnenlandse zaken om de fout te achterhalen. Binnenkort informeert de wethouder de raad hierover. “Ik ben blij dat Breda toch niet kampioen ‘zorggeld oppotten’ blijkt te zijn”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Het is ook goed dat in Breda het geld dat overblijft van de decentralisaties in een bestemmingsreserve is gestopt. Want of het nu om 38 of 16 miljoen gaat, dit geld mag niet gaan naar asfalt of prestigeprojecten!”Lees verder
10 november 2016

Breda schaft eigen risico zorg af

Foto: SP
Gemeente Breda wil vanaf volgend jaar het eigen risico voor chronisch zieken, gehandicapten en minima afschaffen. Dit zal gebeuren door het eigen risico in de collectieve zorgverzekering die de gemeente aanbiedt, te herverzekeren. In reactie op vragen van SP Breda tijdens de begrotingsbehandeling, gaf wethouder Marianne de Bie (sociale zaken, D66) aan dat zij ziet dat het eigen risico bij minima en mensen met hoge zorgkosten leidt tot problemen. "In Den Haag zie je dat steeds meer partijen in hun verkiezingsprogramma voor het afschaffen of verlagen van het eigen risico pleiten", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik ben blij dat wij in Breda hierop nu alvast vooruitlopen. Het eigen risico is namelijk een boete op ziek zijn!"Lees verder
4 november 2016

SP Breda stelt jaarlijkse uitreiking Kinderlintjes voor

Foto: SP
Breda wil zichzelf op de kaart zetten als kindvriendelijke stad. Ook wordt het gewaardeerd wanneer onze inwoners zich inzetten op maatschappelijk vlak of bijzondere prestaties leveren waarop de stad trots mag zijn. De reguliere lintjes als blijk van waardering, zijn echter veelal bestemd voor volwassen. SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Daarom komen wij met het voorstel om in navolging van steden als Oss en Nijmegen, ook in Breda voortaan jaarlijks Kinderlintjes uit te reiken als blijk van waardering en als stimulans. De Dag van de Rechten van het Kind, ieder jaar op 20 november, zou hiervoor een mooi moment zijn.”Lees verder
4 november 2016

Begroting 2017

Foto: SP
Breda staat er financieel gezien weer goed voor. Voordat er echter cadeautjes kunnen worden uitgedeeld, moet volgens SP Breda eerst de basis op orde zijn. De partij deed daartoe donderdagavond diverse voorstellen bij de behandeling van de begroting 2017. “Zolang er in onze stad nog 5000 gezinnen in armoede leven, er mensen afzien van zorg vanwege de kosten of te lang moeten wachten op een betaalbare woning, is er nog veel werk te verzetten”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Deze begroting biedt alle kans om die problemen daadwerkelijk aan te pakken.”

Lees verder
31 oktober 2016

Buurten in de buurt Overakker

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda in de wijk Overakker om aan de mensen te vragen af er in hun buurt net als in het ernaast gelegen Ginneken, sprake is van rattenoverlast. Navraag bij enkele tientallen bewoners leert dat dit gelukkig nog niet het geval is, een enkeling daargelaten. Hierbij ging het om de vondst van een dode rat. Om uitbreiding van het overlastgebied te voorkomen is het noodzakelijk om snel maatregelen te nemen. Nadat SP Breda het onderwerp in 2013 al op de politieke agenda had gezet, heeft de partij recent opnieuw aangedrongen op actie door WonenBreburg en Gemeente Breda.
Lees verder

Pagina's