h

Van kas naar kasteel

Breda van iedereen

19 april 2018

Van kas naar kasteel

Foto: Waterschap Brabantse Delta

Vrijdagmorgen is SP Breda evenals veel andere politieke partijen, uitgenodigd door VVD, D66 en PvdA  om mee te komen praten over het coalitieakkoord. Plaats van handelen is kasteel Bouvigne. In reactie hierop schreven we de volgende open brief aan formateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen.

Geachte formateur, beste Bert,

Dank voor de uitnodiging. We komen graag op audiëntie op het kasteel. Mocht er nog een vraag zijn over wat de SP in Breda toevoegde aan het huidige college dan is die bij deze beantwoord. De SP-wethouder zorgde voor openheid en transparantie en symboliseerde dit begin dit jaar met een glazen kas. Een kas waarin Bredanaars en ambtenaren open het gesprek aangingen over wensen en ideeën van de mensen. Een knappe prestatie, gelet op waar we in 2014 vandaan kwamen - een verkrampte angstcultuur vol argwaan en onderkoelde verhoudingen.

De nieuw te vormen coalitie sluit zich weer op in een ouderwets kasteel. Ze trekken zich terug achter de slotgracht van Bouvigne en het volk mag langskomen. Van kas naar kasteel, laat het niet het hoofdstuk zijn waarin rechts-conservatief Breda voorgoed het vertrouwen van de Bredanaars verloor. In Breda doen we het samen. Hou dat zo.

Breda begon net te wennen aan de open bestuursstijl waarin de buurt de basis is, waar de wijkaanpak zijn vruchten begint af te werpen. In elke buurt wonen mensen die wat voor de buurt en de medemens willen betekenen. Gun die mensen het vertrouwen en geef ze de ruimte. Afgelopen vier jaar is dat onder SP-bestuur heel goed gegaan. Buurthuizen zijn uit hun as herrezen, wijkdeals zijn gemaakt, wijk- en dorpsplannen zijn opgesteld, wijkplatforms geformeerd en met Breda Begroot zijn we een vernieuwende weg in geslagen. Een betrouwbaar bestuur breekt dit niet af maar zorgt voor continuïteit. De gemeenteraad heeft met de verordening Buurtrechten de nieuwe bestuursstijl vastgelegd. Hou dat zo, want mensen maken de stad!

Onderstaande tien punten moeten wat de SP Breda betreft zeker een plek krijgen in het nieuw te sluiten akkoord voor Breda. Veel ervan – zo niet alles – kunt u ook terugvinden in ons verkiezingsprogramma. Onze belofte aan de kiezer is immers langer houdbaar dan 21 maart 2018. Daar gaan we niet amper een maand na de verkiezingen achter de gesloten kasteelpoort op inleveren. Zeker niet als ons geen volwaardige plek in de coalitie is gegund, zou dat niet uit te leggen zijn aan de stad. Dan strijden we daar liever voor in het openbaar, op straat en in de raad.

1. Goedkope en betaalbare woningen
De afspraak is binnen 10 jaar 1600 sociale huurwoningen erbij in het
goedkope en betaalbare segment. Dat is wel het minste dat moet gebeuren, wat de SP betreft verhogen we dit zelfs naar 2400 woningen. Dat er ook van de gemeente een financiële bijdrage nodig is, is algemeen geaccepteerd en zo ook in woord vastgelegd in de begroting van 2018.  Voor de bouw van die 1600 woningen is komende jaren circa 1 tot 1,5 miljoen euro gemeenschapsgeld per jaar nodig. De komende 4 jaar dus 6 miljoen euro! Maak die belofte waar.

2. Geld voor de zorg is voor de zorg.
Er mag niet gekort worden op zorg en hulp voor mensen om gaten elders in de begroting op te vangen. De tekorten op de bijstandsuitkeringen en de sociale werkplaats zullen op een ander manier gedekt moeten worden in de begroting. Daar gaan we geen hulp aan kinderen, mindervaliden of ouderen aan opofferen. Dan trekken we de Nieuwe Mark maar wat later door.

3. Het mijden van zorg vanwege de eigen bijdrage Wmo accepteren we niet.
Duizenden Bredanaars mijden zorg vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), vanwege de eigen bijdragen. Dat mogen we met elkaar niet accepteren. Niet de dikte van je portemonnee moet bepalen of je wel of geen zorg ontvangt. Daarom moeten we de eigen bijdrage in de Wmo afschaffen, zoals we dat in Breda eerder ook deden voor de Jeugdzorg.

4. De armoede moet Breda uit.
Het maatwerkfonds voor armoedebestrijding moet voor iedereen eenvoudig
bereikbaar zijn. Ook moet transparant zijn wie wanneer wat uit dat fonds kan krijgen. Stel de regelingen open voor gezinnen met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum. Het geld wat daarvoor nodig is, verdient zich op termijn makkelijk terug. Armoede en schulden zijn immers de bron van veel andere kosten die met een ruimhartiger regeling vermeden worden, zoals schuldsanering, huisuitzetting en ambulante begeleiding van het gezin.

5. Medewerkers in de zorg verdienen meer.
Hoog tijd om de lonen op te schroeven en meer zekerheid in contracten te
geven. Op zijn minst indexeren we de lonen voor werkers in de zorg met
terugwerkende kracht tot 2015.

6. Echt werk tegen echt loon.
De pulpbanen die nu worden gecreëerd bieden mensen geen zekerheid. Vier
jaar geleden bij de onderhandelingen al werden ons de kansen in het MKB
voorgelegd. De vele duizenden 1 en 2-pitters vormen de motor van onze
economie en onze binnenstad. Versterk die sector en zorg dat die 1 en 2-pitters hun bedrijfje uitbreiden. Vele kleintjes maken immers een grote. Daar zijn afgelopen vier jaar door de wethouders EZ en Werk en Inkomen heel wat kansen blijven liggen door eenzijdige focus op de multinationals en grote ketens.

7. De sociale werkplaats moet blijven.
De werkplaats is er niet voor niets. Sommige mensen hebben een beschutte
werkplek nodig waar zekerheid en vertrouwen heerst. Niet iedereen is geschikt voor de arbeidsmarkt. Laten we mensen die dat nodig hebben in
bescherming nemen tegen de harde mechanismen van de marktwerking. Het
geld dat voor de Sociale Werkplaats nodig is moet uit algemene middelen
komen en mag niet ten koste gaan van de zorg.

8.  Rechten voor de mens ook in Breda.
Iedereen in Breda verdient een menswaardige behandeling zoals dat vastligt in alle verdragen rond de Rechten van de mens. Breda is een gastvrije stad, ook voor dak- en thuislozen en mensen zonder verblijfsvergunning. Laten we hen ook als mens behandelen. Zij verdienen onze steun en hulp om aan hun toekomst te werken. Voor de dak- en thuislozen is een luisterend oor en maatwerk nodig bij het loket Centraal Onthaal. Het mondiaal centrum biedt voor mensen zonder verblijfsvergunning een veilig dak boven het hoofd. Wees daar als stad trots op en erken dat goede werk, zowel in woord als in financiële steun.

9.Breda is een kindvriendelijke stad.
In Breda wonen ongeveer 40.000 kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Die verdienen een fijne en onbezorgde jeugd. Afgelopen vier jaar is onder het motto ‘Kindvriendelijke Stad’ een mooie beweging in gang gezet. De kinderen en jongeren denken, praten en doen mee met de keuzes voor hun buurt, dorp en de stad. Zet dat voort. En beloon de kinderen en jongeren die iets bijzonder doen voor Breda met een lintje. Dat hebben ze dik verdient, want jong geleerd is oud gedaan.

10. Mensen maken de stad.
Meer stoelen op de publieke tribune. Met een tot het bot toe gemotiveerde SP in de oppositie zal de raadszaal met regelmaat vol zitten met Bredanaars die wat wensen of komen op eisen. 50 voor elk initiatief en hou ook maar 50 klapstoelen achter de hand. Want mensen maken de stad en niet de 6 wethouders of de 21 raadsleden van deze houtje-touwtje-coalitie.

Met vriendelijke groet,

De fractie van SP Breda
Bas
Patrick
Dirk
Boi Boi
Inge
Michel
Pieter

Reactie toevoegen

Volg SP Breda

U bent hier