h

Bespreking Ruimte en verbinding

16 mei 2014

Bespreking Ruimte en verbinding

Donderdagavond besprak de gemeenteraad het coalitieakkoord ‘Ruimte en verbinding’. Een spannend moment voor de coalitie van SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97. Maar ook zeker spannend voor de nieuwe fractievoorzitter van de SP Bas Maes. Het was voor hem zijn zogenaamde ‘maidenspeech’ oftewel de eerste keer dat hij sprak in de raad. Dat hij dit gelijk deed als leider van de grootste coalitiepartij maakte het des te bijzonderder. Onderstaand zijn inbreng.

Voorzitter,

Ruimte en verbinding. Een overheid die ruimte biedt en zorgt voor verbinding. Ruimte voor de vele goede ideeën van Bredanaars zodat die tot ontwikkeling kunnen komen. Verbinding tussen Bredanaars faciliteren zodat er nog meer mooie dingen ontstaan. Maar ook verbinding met Bredanaars organiseren die het even tegen zit, zodat alle inwoners en ondernemers in Breda, mee kunnen komen.

Onze vijf partijen hebben elkaar gevonden in onze liefde voor Breda en de wens te doen wat goed is voor de stad. In Ruimte en verbinding maken we concrete keuzes. Tegelijkertijd beseffen we dat ook wij de wijsheid niet in pacht hebben. Vandaar de ruimte die dit akkoord biedt voor nadere invulling. Wat goed is voor Breda bepalen we immers samen. Samen met bewoners, samen met ondernemers en instellingen en natuurlijk samen met de gemeenteraad.

Voorzitter,

Het akkoord Ruimte en verbinding is opgebouwd uit de hoofdstukken Verbindend besturen, Dynamiek en economische vitaliteit, Mensen maken de stad, Ruimte voor ontwikkeling en tot slot Financiën. De vijf coalitiepartijen zullen - van groot naar klein – in de eerste termijn ieder een hoofdstuk nader toelichten.

Voorzitter,

Maar voordat we vooruit gaan kijken op wat onze keuzes zijn voor en vooral samen met de stad, ontkom is er niet aan kort terug te blikken op de voorbije weken. Namens de SP kan ik zeggen dat de periode van de gemeenteraadsverkiezingen tot aan nu een achtbaanrit aan emoties is geweest. Spanning, in afwachting van de uitslagen. Euforie, nadat bleek dat de SP de grote winnaar was. Enthousiasme om onze verantwoordelijkheid te nemen. Teleurstelling, toen we op een zijspoor dreigde te belandden. En tot slot blijdschap, toen bleek dat we er met de andere partijen samen niet uit rancune maar op inhoud uitkwamen.

Voorzitter,

Ongeacht wat je politieke voorkeur is, zullen deze emoties iedereen hier aanwezig bekend voorkomen. Ik besef heel goed dat de volgorde ervan niet voor iedere partij hetzelfde is geweest. Niet voor iedereen is de periode tot aan nu geëindigd in blijdschap. Toch vertrouw ik erop dat de vorming van dit college geen onherstelbare schade heeft aangebracht aan de wil om samen het beste te doen voor ons mooi Breda. Dit akkoord biedt daarvoor in ieder geval een goede basis. Het bouwt – met dank aan het vorige college - voort op een solide basis en het laat voldoende ruimte voor een nadere uitwerking samen met de stad.

Voorzitter,

Verbindend besturen. Een warme, open en transparante bestuursstijl. Uitgangspunt hierbij is dat we toe willen naar een grote mate van verbondenheid tussen en met inwoners. De ene keer aanmoedigend, ruimte biedend en inspelend op creativiteit. De andere keer als partner op basis van vrijwilligheid of cofinanciering.

Verbindend besturen betekent ook durven loslaten. Dit vraagt veel van gemeenteraad, college en ambtenaren en diverse organisaties. Luisteren en telkens afwegen welke bijdrage de overheid moet leveren. Dit vergt een bestuur dat het vertrouwen heeft van de inwoners en zich kwetsbaar opstelt. Een bestuur dat bereikbaar is als de inwoners het nodig hebben.

Dit krachtig, verbindend besturen doen we lokaal, maar ook met onze buurgemeenten. Naast goed nabuurschap en bestendiging van onze relaties willen we samen nagaan op welke gebieden we die samenwerking deze periode kunnen versterken. We vullen onze centrumrol voor geheel West-Brabant krachtiger in.

Ook onze communicatie is verbindend en vernieuwend. In een wereld van toenemende digitalisering zijn er legio mogelijkheden om ‘social’ te zijn op de diverse platforms. Ontmoeten kan ook in de virtuele gemeenschappen waar mensen zich organiseren. Dit overigens zonder de mensen uit het oog te verliezen die digitaal wat minder vaardig zijn.

Een belangrijk rol is hierbij ook weggelegd voor organisaties die graag bereid zijn om richting achterban informatie te delen en ideeën te verzamelen. Het vraagt om een verdere cultuurverandering van bestuur en ambtelijke organisatie en waarschijnlijk ook van de partners in de stad, wijken en dorpen.

Bij een verbindend bestuur hoort ook een verbindende ambtelijke organisatie. In deze bestuursperiode willen wij meer nadruk leggen op kwaliteitsvergroting. Daarvoor is beweging en innovatie nodig, en tegelijkertijd ook een zekere stabiliteit. Een betere kwaliteit van de dienstverlening. Een overheid die meer ondernemend en meedenkend is. Een overheid die ‘Ja, mits..’ zegt in plaats domweg ‘Nee’.

Tot slot voorzitter,

Voordat ik het woord doorgeef aan het CDA, wil ik benadrukken dat de SP volledig achter dit akkoord staat. Het is tot stand gekomen in een prettige samenwerking. Dat geeft ons het vertrouwen er ook bij toekomstige uitdagingen die Breda te wachten staat, er samen als coalitie - en hopelijk als gehele gemeenteraad - uit te komen.

Reactie toevoegen

U bent hier