h

Vragen over vernietigende reportage grondbedrijf

2 mei 2013

Vragen over vernietigende reportage grondbedrijf

De SP vraagt het college naar een reactie op de vernietigende reportage van ZEMBLA over het Bredase grondbeleid. In tegenstelling tot de SP die medewerking verleende aan de uitzending, weigerde het college namelijk in de uitzending te reageren. Uiteraard is de SP wel benieuwd naar de reactie op de uitzending. Vandaar de volgende vragen aan het college.

Patrick bij Dinalog

Geacht college,

De SP heeft donderdag 2 mei, als altijd met veel genoegen, gekeken naar de uitzending van ZEMBLA. De gedegen onderzoeksjournalisten van het programma weten telkens weer op heldere wijze pijnlijke zaken bloot te leggen. Ditmaal de verliezen die gemeenten lijden op de grondposities die zijn ingenomen. Landelijk loopt dat in de miljarden. De uitzending zoomde in op enkele gemeenten, waaronder Breda.

Ook in onze gemeente zijn afgelopen jaren al forse verliezen bij het gemeentelijk grondbedrijf aan het licht gekomen. Het speculeren van de gemeente op de grondmarkt kostte de stad al meer dan 100 miljoen euro en er zit nog een even zo groot risico in het grondbedrijf. Zoals ook in de uitzending te zien, gaan die verliezen allemaal ten koste van de investeringen in sociaal maatschappelijke projecten en leefbaarheid van Breda.

Het College heeft besloten niet aan de uitzending mee te werken. Ook de antwoorden op de vragen in de raadsbrief van vandaag, geven onvoldoende duidelijkheid. Van de makers van ZEMBLA hebben wij begrepen dat deze vragen louter als indicatie voor een inhoudelijk vraaggesprek zouden dienen. Een vraaggesprek waar zoals gezegd het College geen medewerking aan wilde geven. Uiteraard zijn wij wel benieuwd naar uw reactie op de uitzending.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Waarom heeft u niet meegewerkt aan de uitzending van ZEMBLA, aangezien dit toch een uitgelezen kans was om ook uw visie op de ontstane situatie te geven?
2. Wat is uw reactie op de analyse over gemeentelijke activiteiten op de grondmarkt zoals die door de onderzoeksjournalisten van ZEMBLA is gemaakt? Kunt u daarbij ook specifiek ingaan op de analyse over Breda?
3. Kloppen de cijfermatige analyses die in de uitzending ZEMBLA zijn getoond voor wat betreft Breda? Zo nee, wat klopt er niet en hoe zit het dan wel precies? Hoeveel miljoenen aan verliezen zijn al genomen en hoeveel verlies moet de gemeente in het ergste geval nog nemen komende jaren?
4. Wat is uw reactie aan de inwoonsters die, net als zo velen in Breda, als gevolg van het falende grondbedrijf hun sociale leven zien instorten omdat de verliezen van dat grondbedrijf worden afgewenteld op de sociaal maatschappelijke voorzieningen en projecten?
5. Kunt u aangeven waarom gedacht werd Breda werkelijk zoveel geld zouden verdienen op het grondbedrijf? Zo nee, waarom niet?
6. Kunt u toelichten hoe het grondbedrijf functioneerde? Kunt u darbij ook aangeven Hoeveel mensen er werk(t)en en welke mate van vrijheid hadden zij om te onderhandelen over aan en verkoop van gronden? Wie controleerde hen daarop?
7. Voor hoeveel miljoen is in totaal de afgelopen 4 collegeperioden aan grondareaal gekocht?
8. Waar komt het verschil vandaan tussen de daadwerkelijke aanschafprijs en de hoge grondprijzen zoals opgenomen in de boekhouding van de gemeente? Zo nee waarom niet? Zo ja, Wat bepaald die waardesprong en welke rol speelt het gemeentebestuur zelf in het bepalen van die waardesprong?
9. Waarom nam de gemeente de toekomstige winstverwachtingen in de vorm van hoge grondwaarde al mee in de boekhouding van de stad? Zo nee waarom niet?
10. Waarom worden er zulke grote verliezen geleden op grondpositie bij respectievelijk Dinalog en bij de verplaatsing van de rechtbank en het belastingkantoor naar het stationsgebied?
11. Waarom gaan die virtuele winstverwachtingen uit het verleden nu ten koste van echte projecten en activiteiten in de stad?

Hoogachtend,

Patrick van Lunteren, raadslid SP
Bas Maes, commissielid SP

Reportage van Zembla

U bent hier