h

Hoezo geen probleem?

16 februari 2011

Hoezo geen probleem?

Op woensdag 9 februari 2011 vond er in Zundert een bijeenkomst plaats over de arbeidspositie en leefsituatie van Midden- en Oost-Europeanen (zogenaamde MOE-landers). Tijdens deze bijeenkomst heeft het Bredase college, bij monde van wethouder Bob Bergkamp, de problemen met MOE-landers gebagatelliseerd. De reactie van de wethouder kwam erop neer dat er geen "noemenswaardige problemen" met arbeidsmigranten zijn. Hierbij zetten wij onze vraagtekens. De SP hoort vanuit de Bredase wijken namelijk heel andere geluiden. Bovendien kan volgens de SP Breda met haar centrumfunctie in de regio, de ogen niet sluiten voor problemen in omliggende gemeenten. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt concludeerde eerder al dat de situatie in Zundert (onder andere op Parc Patersven) volledig uit de hand loopt. De regionale samenwerking waar dit college zoveel belang aan hecht kan niet alleen van toepassing zijn als het Breda goed uitkomt.

De SP heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het college het ermee eens dat, gelet op de lessen die we hebben geleerd met opvang en huisvesting in het verleden van onder andere de arbeidsmigranten uit Turkije en Noord-Afrika, dat de MOE-landers in Nederland direct goed gehuisvest en opgevangen moeten worden en verplicht moeten worden te integreren? Zo nee, waarom niet en hoe garandeert u dat er binnen tien jaar geen vergelijkbare problemen zijn ontstaan met MOE-landers als met de arbeidsmigranten van weleer? Zo ja, welke stappen onderneemt u om de problemen vroegtijdig te ondervangen?
  2. Hoeveel arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa werken er inmiddels in Breda en omgeving en waar zijn zij gehuisvest binnen Breda? Op basis van welke gegevens staaft u uw analyse dat er in Breda vooral hoogopgeleide MOE-landers wonen?
  3. Welk percentage van alle MOE-landers in Breda is hoog opgeleid? Welk werk verrichten zij en hoe onderscheid zich dit van het werk van de lager opgeleide MOE-landers? Op welke wijze wijkt de huisvesting van hoogopgeleide MOE-landers binnen Breda af van de lager opgeleide MOE-landers?
  4. Acht u de noodkreet van het College van Burgmeester en Wethouders uit Zundert terecht dat Zundert er moederziel alleen voor staat en dat dit op schrijnende wijze de bestuurlijke onmacht van de regio toont (BNdeStem vrijdag 11 februari 2011, pagina 28 en 29)? Zo nee, welke macht toont u dan en hoe pakt u de problemen die Zundert en de rest van de regio kent met huisvesting en opvang van MOE-landers dan aan? Zo nee, waarom niet en om welke redenen acht u het
    niet de taak van Breda de omliggende gemeenten en met name Zundert bij te staan in goede huisvesting en opvang van deze werknemers?
  5. Onderkent het college dat ook binnen de gemeentegrenzen van Breda Polen worden gehuisvest door huisjesmelkers? Zo nee, hoe duidt het college dan de geluiden van bewoners en wijkraden uit met name Doornbos-Linie, Tuinzigt en Brabantpark over de erbarmelijke leefomstandigheden waarin MOE-landers leven? Zo ja, waarom classificeert u dit als niet noemenswaardige problemen?
  6. Op welke wijze is de opvang van arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa ondervangen in de Bredase woonverordening? Bent u indien van toepassing bereid deze aan te passen zodat uitbuiting door huisjesmelkers en werkgevers wordt voorkomen?
  7. Is het college bereid het voorstel van de SP om tijdelijke huisvesting voor MOE-landers mogelijk te maken middels het transformeren van leegstaande kantoren en het plaatsen van tijdelijk woonunits in te zetten als eerste stap om de problemen in Breda en Zundert weg te nemen? Zo ja, welke voor termijn kunnen we de eerste transformatie en woonunits verwachten?. Zo nee, waarom niet en hoe gaat u het probleem dan wel oplossen?

U bent hier