h

Integriteit college in het geding

20 december 2009

Integriteit college in het geding

De SP-fractie is ontstemd over de berichtgeving rond de stadsbestuurders in de afgelopen weken. Met name de ruis die is opgeworpen over belangenverstrengelingen en vriendjespolitiek. Het idee dat bestuurders van Breda maar doen wat hen goeddunkt moet uit de lucht. Waar de suggestie is gewekt dat er zich misstanden voordoen zal het college die stevig moeten weerleggen. De indruk bestaat dat dit in de publieke opinie nog niet afdoende is gebeurt. Vandaar dat de SP-fractie Burgemeester en Wethouders heeft gevraagd om zich officieel uit te spreken over de integriteit van hun bedoelingen.

De SP stelde daarom de volgende vragen aan het college:

Wat is officieel de reactie van het college op de aantijgingen van de heer Adank aan het adres van zijn collega's (1)? Garandeert het huidige college dat een volgend college bij aanbesteding van projecten niet wordt geconfronteerd met onderhandse toezeggingen en gewekte verwachtingen vanwege de gesuggereerde belangenverstrengeling en vriendjespolitiek? Zo nee, waarom niet?

Wat is het officiële standpunt van het college over het de mogelijkheid dat door volksvertegenwoordigers, namens de gemeente, onderhands projecten aan sponsoren van NAC worden gegund (2)? Sluit het college uit dat dit afgelopen zittingsperiode heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet en over welke projecten bestaat twijfel? Zo ja, welke procedures voor aanbesteding zijn leidend? Welke garantiemechanismen heeft het college ingebouwd om te voorkomen dat bij zakelijke deals privé- en gemeentebelang strikt gescheiden blijven? Hoe voorkomt het college dat ook maar de schijn kan ontstaan dat volksvertegenwoordigers open staan voor een dergelijke belangenverstrengeling?

Blijft het college bij haar standpunt over de positie van wethouders bij andere maatschappelijke organisaties, dat ze alleen zo hun rol als volksvertegenwoordiger goed kunnen vervullen en op de hoogte blijven van wat er leeft in de stad (3)? Zo ja, hoe voorkomt het College in praktische zin de belangenverstrengeling tussen die verschillende bestuursfuncties en commissariaten van Burgemeester en Wethouders? Welke regels en codes worden hiertoe gehanteerd?

Wat vindt het college van het idee om het aantal (niet direct uit de functie voortvloeiende) bestuursfuncties en commissariaten voor stadsbestuurders te maximeren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Met vriendelijke groet,

F.A.M. Vergroesen
Fractievoorzitter SP Breda

(1) BN De Stem 05 december
(2) BN De Stem 12 december
(3) BN De Stem 02 december

U bent hier