h

Niet tennissen voor enkelen, maar wonen voor honderden!

17 november 2009

Niet tennissen voor enkelen, maar wonen voor honderden!

Het is al weer enige tijd angstvallig stil rondom de ontwikkeling van de Seeligkazerne tot woonbuurt. Juist in deze tijden van economische crisis en het immer groter wordende woningtekort in de betaalbare sector lijkt dit het uitgelezen moment vaart te zetten achter dergelijke initiatieven. Wat de SP betreft is het weren van militaire activiteiten in het centrum een goed idee. De kostbare ruimte in de stad moet bestemd zijn voor wonen, werken en
recreëren en niet voor een paar tennissende officieren of de opslag van militaire voertuigen. Breda is van oudsher een garnizoensstad. In en nabij het centrum zijn dan ook tal van defensieterreinen. De SP is er voor zoveel mogelijk militaire activiteiten uit de stad te weren. Oefenen kan beter op bases in Gilze Rijen en Woensdrecht. Ook opslag en parkeren van militaire voertuigen hoeft niet op de binnenstedelijke terreinen. De SP is van mening dat deze schaarse grond voor betere doeleinden gebruikt kan worden. De tijden dat het zinvol was kazernes binnen de stadsmuren te hebben ter verdediging tegen indringers liggen inmiddels eeuwen achter ons. In navolging van de voormalige Chassékazerne pleit de SP er dan ook voor de overige defensieterreinen te ontwikkelen tot moderne buurten om te wonen, werken en recreëren.

De Koninklijke Militaire Academie is onlosmakelijk verbonden met Breda. Het Kasteel van Breda en het Spanjaardsgat zijn belangrijke plaatsen geweest in de rijke historie van onze mooie stad. De SP pleit er dan ook voor zeer zorgvuldig met dit stukje Breda om te gaan. Het bevreemdt ons echter dat één van de mooiste locaties in Breda slechts gebruikt wordt als sportveld en tennisbanen. Deze voorzieningen zijn slechts toegankelijk voor een select gezelschap van officieren in opleiding. De SP ziet liever dat de sportvelden verplaatst worden naar een gebied waar de grond minder schaars is. Op het terrein waar nu een enkeling mag tennissen kunnen bijvoorbeeld honderden mensen wonen. Duurzame woningen voor mensen met een grote en een kleine beurs aan de rand van het stadspark Valkenberg. Wie zou er niet willen wonen?

Ook de Seeligkazerne aan de Fellenoordstraat is een locatie die zich volgens de SP uitstekend leent om betaalbare woningen in een groene omgeving te realiseren. Ook in dit geval is het weer vreemd om te zien hoe weinig er gedaan wordt met een zo kansrijk gebied. De aanwezige historische gebouwen kunnen behouden blijven en zo karakter geven aan een verder nieuw te ontwikkelen gebied. Dat een groene omgeving en toch een hoge concentratie woningen goed samen kunnen gaan heeft het alom geroemde Chassépark inmiddels ruimschoots bewezen. Net buiten de singels ligt de Trip van Zoudtlandtkazerne. Het enorme terrein wat deze kazerne beslaat wordt grotendeels gebruikt voor de opslag van legervoertuigen, een verspilling van kostbare ruimte. Wij zouden graag zien dat alle genoemde militaire terreinen benut zouden worden voor het algemeen belang: het zorgen voor voldoende huisvesting voor de burgers van Breda.

Joyce van der Sanden, gemeenteraadslid voor de SP in Breda
Bas Maes, architect en kandidaat gemeenteraadslid voor de SP in Breda

Bebouwing op Seeligkazerne

Het grotendeels lege terrein van de Seelig-kazerne is veranderd in een moderne, groene buurt om te
wonen en te werken. De bestaande historische bebouwing (de rode blokjes in de afbeelding) helpt de
nieuwe buurt karakter te geven.

Bouwen op KMA terrein?

In plaats van slechts tennissen voor enkelen worden de sportvelden van de KMA getransformeerd tot
een groen woongebied voor velen.

U bent hier