h

Open brief aan de linkse partijen: een antwoord

29 januari 2008

Open brief aan de linkse partijen: een antwoord

In januari schreven vier leden van SP, GroenLinks en PvdA een open brief aan hun partijen, met daarin de roep om meer samenwerking tussen de linkse partijen, nationaal en plaatselijk. Het Bredase SP-bestuur steunt op hoofdlijnen de strekking van de brief en nodigt PvdA en GroenLinks - in Breda collegepartijen - uit om in een regelmatig overleg te bespreken wat ons bindt en wat ons scheidt, en te bezien waar gezamenlijk optrekken mogelijk is. Hieronder plaatsen we de reactie van het SP-bestuur.

Aan: Pleuni Depman, Jac van Baal, Christ Crul, en Leo Post
CC: afdelingsbestuur en fracties SP, GroenLinks en PvdA, stadsredactie BN-De Stem

Betreft: jullie open brief van donderdag 17 januari in BN-De Stem

Beste Pleuni, Jac, Christ en Leo,

Bestuur en fractie van de SP hebben met interesse kennis genomen van jullie open brief. In grote lijnen kunnen we de inhoud onderschrijven. Hoewel SP, GroenLinks en PvdA verschillende partijen zijn, met een verschillende achtergrond, werkwijze, en toekomstvisie, zijn er ook een aantal punten die ons binden. Terecht wijzen jullie op de overeenkomsten in de lokale verkiezingsprogramma’s: ook de informateur bij de afgelopen collegeonderhandelingen was al opgevallen dat de programma’s van onze partijen aanknopingspunten boden voor coalitiesamenwerking. Weliswaar is die samenwerking er niet gekomen; dat laat onverlet dat de overeenkomsten blijven bestaan én in de raad geëffectueerd zouden kunnen en moeten worden. Het dualisme schept, meer dan vroeger, de gelegenheid om wisselende meerderheden te zoeken in de raad, ongeacht de collegesamenstelling.

Waar we wél samen optrekken, gaat dat meestal in een open en constructieve sfeer. We noemen bijvoorbeeld de verkennende besprekingen rondom de Waterschapsverkiezingen later dit jaar, en de activiteiten rondom de Dag van de Arbeid. Zeker, het simpele feit dat GroenLinks en PvdA in het college zitting hebben en de SP niet, zorgt soms voor debatten op het scherpst van de snede. Dat is geen probleem: de kiezer heeft er recht op om te weten wat ons bindt, maar óók wat ons scheidt. Desalniettemin zouden onze partijen meer samen kunnen werken. Móeten werken – in het belang van de stad en haar inwoners.

De SP wil jullie oproep dan ook graag ter harte nemen en het initiatief nemen tot een geregeld overleg tussen de drie linkse partijen. Een prettige, open verstandhouding; begrip voor elkaars standpunten en uitgangspunten en de intentie tot samenwerking waar de gelegenheid zich voordoet, kan wellicht de opmaat zijn voor een succesvolle verkiezingsuitslag in 2010 voor links en de mogelijkheid scheppen om ook in collegeverband samen op te trekken. We nodigen jullie graag uit om met ons van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een dergelijke samenwerking.

Met hartelijke groet,

Johan Kwisthout
Voorzitter SP afdeling Breda

Artikel over deze open brief in BN-De Stem

U bent hier