h

Sloop Maycretewoningen

11 mei 2007

Sloop Maycretewoningen

De SP heeft op donderdagavond 10 mei in een interpellatiedebat Burgemeester en Wethouders aan de tand gevoeld over het verlenen van de sloopvergunning voor de Maycretewoningen aan Wonen Breburg. De SP wilde weten van het college (bestaande uit CDA, PvdA, Breda’97 en GroenLinks) waarom men de sloopvergunning had afgegeven terwijl de omwonenden bezig waren met het voorbereiden van een burgerinitiatief. De SP wilde ook weten waarom de beantwoording van vragen van de SP over het aanhouden van de sloopvergunning zo lang op zich had laten wachten. De vragen waren een week vóór de verlening van de vergunning gesteld, maar werden pas ruim nadat deze verleend was beantwoord, mosterd na de maaltijd dus. De commissie Bouwen en Wonen van de raad vergaderde op de dag dat de vergunning werd verleend, ook deze was niet ingelicht. De SP constateerde dat het college slecht was omgegaan met haar informatieplicht naar de raad.

Men kon ook geen antwoord geven op de vraag, wie er nu eigenlijk opdracht gegeven had tot een onderzoek op basis van de Flora en Faunawet (in verband met de vleermuizen, een wettelijk beschermde diersoort), en ook niet waarom eerder werd gesteld door de gemeente dat zo’n onderzoek niet had plaatsgevonden, terwijl men bij de voorzieningenrechter aanvoerde dat dit wél het geval is geweest.

Het college had weinig te antwoorden over het burgerinitiatief. Wethouder Adank (CDA) was ‘blij dat er nu eindelijk gesloopt kon worden’ en verheugde zich al op de ‘kwalitatief hoogstaande’ inrichting van het gebied – waar nog geen goedgekeurd bouwplan voor is. De motie waarin de SP het handelen van het college in het dossier Maycretewoningen afkeurde, kreeg van geen enkele partij in de raad steun. Omdat ook de voorzieningenrechter oordeelde dat de vergunning niet onrechtmatig was verleend, lijkt de sloop van de woningen hiermee onvermijdelijk geworden. Desalniettemin zal de SP zich samen met de bewoners in blijven zetten voor een goede herinrichting van dit gebied.

U bent hier