h

Open Brief aan Henk Haarhuis

19 april 2007

Open Brief aan Henk Haarhuis

Frank Vergroesen en Johan Kwisthout, respectivelijk fractie- en afdelingsvoorzitter van de Bredase SP, hebben PvdA-fractievoorzitter Henk Haarhuis een open brief geschreven naar aanleiding van een artikel over de SP en raadslid Maurice Spapens op diens weblog. Haarhuis verbaasde zich in het artikel over de uitspraken van wethouder Wilbert Willems (GroenLinks) over de herbestemming van de panden aan de Vlaszak, waar Willems was op uitnodiging van de Vereniging Atelierkunstenaars.

Henk Haarhuis, fractievoorzitter PvdA Breda

Betreft: open brief n.a.v. je weblog

Breda, 16 april 2007

Beste Henk,

Wij zijn onaangenaam verrast door het artikel op je weblog van 31 maart jl. We vinden de aantijgingen die je in dit artikel doet richting de SP in het algemeen en ons raadslid Maurice Spapens onder de maat en onder de gordel.

Allereerst raden we je aan jezelf goed te informeren over wie verantwoordelijk is voor bepaalde uitspraken, zeker als je ze niet uit eerste hand hebt, vooraleer je mensen daarop aanspreekt. De uitspraken over de inrichting van het Vlaszak-pand zijn gedaan door wethouder Willems.

Je schrijft: “De SP onttrekt zich weliswaar vaak aan de verantwoordelijkheid om de begroting en de jaarrekening vast te stellen, maar dat ontslaat ze niet van de plicht om financieel verantwoord te besturen”. Dit is werkelijk hemelschreiend, nog even los van het gegeven dat de SP sinds haar intrede in de raad in 1996 altijd voor de jaarrekening heeft gestemd.

Het waren immers de collegepartijen, waaronder de PvdA, die in 2005 een kadernota 2006 vaststelden met een financieel perspectief wat zonder meer onverantwoord was te noemen. De algemene reserve zou volgens deze kadernota dalen tot een dieptepunt van 8,2 miljoen euro, de te verwachten winst van het grondbedrijf was al ingeboekt – en uitgegeven – nog voor deze in zicht was, de renteomslag werd verlaagd. De behoedzaamheidsreserve, bedoeld als reserve voor het niet-definitieve deel van de uitkering uit het gemeentefonds, is meerdere malen door onder andere de PvdA misbruikt om ‘leuke dingen’ mee te financieren. De in 2006 nieuw aangetreden raad is met handen en voeten gebonden – lees: er is nergens geld voor – door dit financiele wanbeheer waar jij mede voor verantwoordelijk bent.

Ons raadslid Maurice Spapens is inderdaad ook voorzitter van de VAK (Vereniging Atelierkunstenaars). Een organisatie die overigens los staat van de gemeente, maar wel subsidie ontvangt, net als Breda Actief waar jij bij betrokken bent. Dat moet kunnen mits je daar prudent mee omgaat. Maurice is om die reden geen woordvoerder Cultuur voor de SP om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Er zijn vele raads- en commissieleden die nevenfuncties hebben die absoluut te maken hebben met gemeentelijk beleid. We noemen hier geen namen, de geinteresseerde kan zelf een oordeel vellen op basis van de openbare opgave van nevenwerkzaamheden van raads- en commissieleden. Wat ons betreft moet je zeer voorzichtig zijn met iedere suggestie dat een raadslid hier wellicht ‘onvoorzichtig’ te werk gaat. Zeker als je zo’n suggestie wekt op basis van onjuiste informatie.

Je schrijft: “We hebben er geen probleem van gemaakt dat Spapens in dienst is bij de gemeente Breda, …”. Maurice is niet in dienst bij de gemeente breda. Wel verleent hij als freelancer werkzaamheden ten behoeve van de gemeente, als docent aan de Nieuwe Veste, voor vier uur per week. Hier heeft Gedeputeerde Staten ontheffing voor verleend, net zoals ze dat voor andere raadsleden hebben gedaan die werkzaamheden voor de gemeente verrichten. Dat gebeurt wel vaker en het is aan Gedeputeerde Staten om daar al dan niet een probleem van te maken, niet aan de PvdA.

Samenvattend: we betreuren je uitspraken. PvdA en SP zijn al een tijdje in verschillende peilingen ongeveer even groot, en het is niet denkbeeldig dat we in 2010 de gelegenheid hebben om samen op te trekken in een nieuw college van B en W. Het is jammer dat je daar nu al een wissel op trekt door de SP te betichten zich aan haar verantwoordelijkheid te ontrekken, en door met suggestieve vragen de integriteit van een van onze raadsleden in twijfel te trekken. Dat is ‘op de man spelen’ en bij voetbalwedstrijden wordt daar doorgaans de gele kaart voor getrokken.

Met vriendelijke groet,

Frank Vergroesen,
Fractievoorzitter

Johan Kwisthout,
Afdelingsvoorzitter

U bent hier