h

Verwacht tekort accommodatie buitenschoolse opvang

23 februari 2007

Verwacht tekort accommodatie buitenschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de buitenschoolse opvang tussen half acht 's ochtends en half zeven 's avonds. Ouders kunnen dan aanspraak maken op voorschoolse én naschoolse opvang van hun kinderen.

De verwachting is dat voor buitenschoolse opvang de vraag met circa 20% gaat toenemen. Afgaande op de wachtlijsten van o.a. de Kober Groep blijkt dat vooral de vraag naar opvang op maandag, dinsdag en donderdag groot is. Vooral op die dagen dreigt een tekort aan accommodatie voor kinderopvang.

De SP-fractie heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het College:

1. Is er naar aanleiding van de wetswijziging een inventarisatie geweest bij de Bredase basisscholen hoe zij de buitenschoolse opvang vanaf augustus 2007 gaan invullen? Zo ja, wat was de uitkomst van deze inventarisatie? Zo nee, gaat het College dit nog inventariseren?

2. Verwacht het College capaciteits- c.q. huisvestingsproblemen voor de buitenschoolse opvang in Breda? Zo ja, wat is de rol van de gemeente om hiervoor oplossingen te vinden?

3. Indien extra huisvesting voor buitenschoolse opvang moet worden verzorgd, wie is hier dan financieel voor verantwoordelijk; de scholen of de gemeente? Indien de gemeente hiervoor verantwoordelijk is, welke kosten zijn hieraan verbonden en uit welke middelen worden deze betaald?

U bent hier