h

Raadsvragen SP over kosten opvang asielzoekers

13 december 2006

Raadsvragen SP over kosten opvang asielzoekers

Eind november hebben zo’n veertig Nederlandse gemeenten een claim van 4,9 miljoen euro ingediend bij minister voor Vreemdelingenzaken Verdonk (Bron: PZC 30-11-06).
Zij willen een vergoeding voor kosten die zij maken voor onder meer asielzoekers die de uitkomst van hun asielprocedure in Nederland mogen afwachten en voor asielzoekers die meewerken aan hun vertrek.

Deze gemeenten stellen dat de overheid er onvoldoende in slaagt bepaalde groepen asielzoekers uit de illegaliteit te houden. Zij voelen zich verantwoordelijk voor de opvang en willen nu de kosten verhalen. De gemeenten vrezen problemen met de openbare orde als de mensen op straat belanden. De gemeenten eisen een vergoeding van vijftien euro per persoon per dag. SP-raadslid Joyce van der Sanden wilde van het college weten waar Breda in dit verhaal staat.

De SP-fractie heeft hierover de volgende vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders:

1. Maakt de gemeente Breda ook kosten voor de opvang of ondersteuning van boven bedoelde groep asielzoekers? Zo ja, wat bedragen deze kosten? Zo nee, waarom biedt de gemeente deze groep asielzoekers geen ondersteuning?

2. Is de wethouder op de hoogte van het indienen van bovenstaande claim door veertig Nederlandse gemeenten?

3. Maakt Breda deel uit van die 40 gemeenten? Zo ja, is de meevaller (zo die er al komt) meegenomen in de begroting 2007? Zo nee, gaat B&W actie ondernemen om te bezien of ook Breda een vergelijkbare claim kan indienen?

SP raadslid Joyce van der Sanden

U bent hier